İLETİŞİM

Adres : Telsiz Mah. Balikli Kazliçesme Yolu Caddesi No:15 Zeytinburnu-Istanbul

Telefon : +90 (212) 558 91 21

Telefon : +90 (456) 522 52 22

Faks : +90 (216) 428 90 46

Faks : +90 (456) 522 52 21

E-mail : info@sirantas.com.tr

Kelkit V.D.